top of page
Eigen experteam hulpverleners

Binnen het proces van gedragsaanwijzing neemt hulpverlening een cruciale rol in. Bureau WoonTalent springt daarop in door te werken met een eigen expertteam hulpverleners. Want geboden en verboden kun je opleggen, maar overlastgevers hebben wel ondersteuning nodig om zich aan die afspraken te houden.

 

Expertise op verschillende vlakken

Het veroorzaken van overlast komt vaak door andere problemen. Denk aan psychiatrische problemen, verslavingsproblemen, vereenzaming of bijvoorbeeld het ontbreken van een adequaat netwerk. Voor deze problematiek moet aandacht zijn en dat vraagt expertise op verschillende gebieden. In het expertteam van Bureau WoonTalent zijn al deze vakgebieden geborgd.

Snelheid en ervaring
Het expertteam bestaat uit ervaren hulpverleners die gewend zijn met overlastgevers te werken en bekend zijn met de kaders van de (voorwaardelijke) gedragsaanwijzing. Daardoor kunnen zij, zodra de overeenkomst gedragsaanwijzing is getekend, snel ingezet worden.
Motivatie en de hulpvraag zijn vaak lastig te vinden of te benoemen maar toch is het zaak dat er snel gestart wordt, nadat de overeenkomst voor gedragsaanwijziging is getekend. Het expertteam gaat direct aan de slag en kijkt samen met de huurder wat er nodig is om de afspraken na te komen. De snelheid van actie is nodig om de huurder direct te ondersteunen bij nakomen van de ge- en verboden. En aan de andere kant om de overlastgever perspectief te bieden.

Perspectief bieden zorgt voor motivatie
De ervaring leert dat, door overlastgevers perspectief te bieden, het nakomen van geboden en verboden makkelijker vol te houden is. Mede hierom staan in de gedragsaanwijzingsovereenkomst naast de geboden en verboden ook het einddoel, het perspectief en het tijdspad beschreven; de vaak uitzichtloze situatie wordt hiermee gekeerd. Op het moment dat de situatie stabiel is en de doelen -die gesteld zijn in de overeenkomst- zijn behaald, vindt er als dat nodig is overdracht plaats naar de sociale teams.

Praktische hulp en ondersteuning
Binnen het expertteam staat voorop dat door middel van praktische ondersteuning de situatie wordt gestabiliseerd en een ontruiming wordt voorkomen. Als het nodig is, kan er bijvoorbeeld een gedragsdeskundige ingeschakeld worden. Uitgangspunt blijft dat de hulp praktisch van aard is en zich richt op alle leefgebieden.  

 

Handen uit de mouwen

Het hulpverleningsteam stelt zich pro-actief op. Pragmatisme en doelgerichtheid zijn daarbij kernwoorden. Door te werken met een vast team gaat er geen tijd verloren gaat aan keukentafelgesprekken, het zoeken naar de juiste hulpverleningsinstantie, wachtlijsten of uitleg van procedures.

 

Eén aanspreekpunt, één werkwijze

Een ander voordeel is dat  Bureau WoonTalent één aanspreekpunt heeft en dat er een uniforme werkwijze wordt gehanteerd door het betrokken hulpverleningsteam.  Het team heeft kennis en vaardigheden die aansluiten bij de doelgroep. Hierdoor wordt de kwaliteit van onze hulpverlening gewaarborgd.  
 

bottom of page